Počet položek: 0 0 CZK

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Rafale/ Bezpečnostní list + Rafalík sety.

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek , prodávajícím a dodavatelem zboží uvedeného na těchto webových stránkách je:

Renata Jevická, E. Větrovcové 715, Kladno - Dubí, 272 03, Česká republika, IČ: 86914049, DIČ: CZ8362142316, zapsána v živnostenském rejstříku, Městský úřad Černošice, Praha 2. Veškerá ustanovení, jakož i právní předpisy citované ve „Všeobecných obchodních podmínkách“, podlehají právnímu řádu České republiky. Případné spory budou řešeny před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

II. Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu www.rafale.cz (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPHUváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou včetně DPH a jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na tuto doručena kopie objednávky, jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. V případě změny cen výrobcem nebo dovozcem, si www.rafale.cz vyhrazuje právo změnit cenu dle aktuálního kurzu měn. Pokud dojde ke změně ceny za objednané zboží, prodejce je povinnen tuto skutečnost oznámit spotřebiteli, před odesláním zboží.

Upozornění: vzhledem ke změnám kurzu koruny může dojít u dovážených výrobků k pohybům cen.

Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Ceny zboží jsou včetně DPH!!!

Jsme plátci DPH!!!

III. Způsob platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

Dobírka – platba při doručení zboží Českou poštou na dodací adresu uvedenou v objednávce. Cena dobírky 160Kč. Platí pouze pro ČR/CZE.
Převod z účtu – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu.
(Komerční banka, č.účtu: 107-6651680297/0100), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Cena při platbě na účet 110Kč. Platí pouze pro ČR/CZE.


III.a- Payment
The customer has the choice of the following types of payments:
TransferAccount- a customer will be contacted and informed of order status, then make a payment on account of the operator shop.
(Komerční Bankaaccount number: 107-6651680297/0100), variable symbol corresponds to the number of payment orders. Purchase the account according to individual orders.

IV. Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě. Každá přijatá objednávka je závazná.

Storno objednávky je možné provést do 10 minut od potvrzení objednávky (telefonicky, či emailem). Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Po úspěšném odeslání objednávky vám bude automaticky zaslán e-mail s potvrzením o přijetí této objednávky. Pokud tento potvrzovací e-mail neobdržíte nejdéle do 2 dnů po objednávce zboží, je zřejmé, že jste nedokončili objednávku správně. Zboží bude zasláno po obdržení platby na účet do 2 pracovních dnů.

V. Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 3 - 5 pracovních dnů.

V případě vyprodání zboží se dodací lhůty můžou protáhnout na 2 - 3 týdny !!!

Upozorňujeme zákazníky, že pokud nepřeberou u nás jimi řádně objednanou objednávku od přepravce, musí nám uhradit vzniklou škodu za dopravné, které musíme uhradit České poště nebo jinému přepravci! Výše částky dopravy k úhradě bude stejná jako je uvedena na faktuře.

Výše uvedené ceny a způsoby doručení zboží platí pouze pro ČR.

Zahraničí:

Pokud chcete zaslat zboží do jiného státu, prosím kontaktujte nás a domluvíme individuální podmínky.

VI. Převzetí zboží

V případě, že námi zaslaný balík Vám bude doručen poškozený nebo otevřený, překontrolujte jeho obsah před pracovníkem České pošty. Pokud zboží vinou dopravy bylo poškozené nebo ho v zásilce část chybí, ihned sepište s pracovníkem České pošty (popř. s dodejcem zásilky) příslušný protokol a zboží nepřebírejte!!! V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně do 3 dnů kontaktovat provozovatele internetového obchodu www.Rafale.cz napsáníme-mailu s označením "Reklamace". Prodávající neodpovídá za škody způsobené dopravcem nebo třetí osobou.

VII. Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopuwww.Rafale.cz se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Zákonná záruční doba je 24 měsíců, přičemž její platnost běží od data převzetí zboží. Reklamace uplatněné po uplynutí zákonné lhůty nemusí prodávající akceptovat. Je zcela na zvážení prodávajícího, zda tuto lhůtu prodlouží. Pak se reklamace řídí výhradně tímto řádem. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopuwww.Rafale.cz po doložení daňového dokladu !!!

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, či v důsledku živelných pohrom. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

Ve své žádosti o reklamaci daného zboží nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje, jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, termín nákupu zboží a číslo dokladu o koupi zboží ( daňový doklad).

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Protokol o vyřízení reklamace si pečlivě uschovejte pro případ další reklamace nebo manipulace se zbožím.

Pokud reklamované zboží nebylo vyměněno za nové, bude zákazníkovi vrácena částka za cenu zboží na jeho účet, který zašle e-mailem na adresu v e-shopu rafale@rafale.cz . Cena za zboží včetně dopravy bude vrácena jen tehdy, dojde-li k omylu ze strany e-shopu a dodání zboží, které si zákazník neobjednal! Vrácené peníze za reklamované zboží nezasíláme prostřednictvím České pošty!

Pokud zákazník obdrží zboží, které si neobjednal  může zboží reklamovat. Zákonná lhůta je 30 dnů od data přijetí reklamace. Reklamované zboží lze vyměnit či opravit. Není-li to možné, prodávající musí zboží zlevnit, či vrátit požadovanou cenu. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace. O vyřízení reklamace a sjednané nápravě má prodávající povinnost kupujícího informovat. Pokud opravené či vyměněné zboží kupující nevyzvedne do 60 dnů, může si prodávající účtovat částku za uskladnění, kterou uvádí v příslušném sazebníku. Internetový obchod Rafale nemá určenou částku za uskladnění zboží, proto ji ani nepožaduje po zákazníkovi!!!

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

VIII. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu/ odstoupení od smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČ) má právo podle § 53 odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez sankcí. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby to bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem: rafale@rafale.cz , na adresu: Renata Jevická, Peškova 844, Velké Přílepy, 252 64, s uvedením čísla objednávky a faktury. Pro splnění 14ti denní lhůty je určující datum odeslání. Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do sídla prodávajícího nebo odesláním na adresu prodávajícího. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí (fakturu), tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět).

V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

14-ti denní zákonná lhůta na odstoupení od smlouvy neplatí, pokud si zákazník produkt vyzvedne osobně.

Částka za poštovné a balné se nevrací! Zboží lze vrátit za následujících podmínek:

1) Zboží bude nepoužité a nepoškozené / nebo bod č.2

2) Zboží lze vrátit i rozbalené, použité či dokonce poničené zboží. Prodejce má však právo adekvátně snížit vyplácenou částku.

3) Zboží bude v originálním obalu.

4) Zboží bude předáno osobně nebo zasláno zpět spolu s veškerými dokumenty (doklady o koupy -faktura atd.)

5) Zboží zasílejte zpět nebo můžete předat osobně na adrese provozovatele obchodu.

 

Částka bude zaslána zpět bankovním převodem na účet, jehož číslo požadujeme sdělit písemně (e-mailem).

Kupující, který není spotřebitelem dle § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Storno objednávky

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, není-li dohodnuto jinak.

X. Likvidace odpadu

S nespotřebovaným zbožím je třeba nakládat jako s odpadem, jehož je kupující oprávněn se zbavit pouze způsobem stanoveným v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů, jakož i předpisů platných v místě bydliště kupujícího.

XI. Ochrana osobních dat

Objednání zboží cestou internetové stránky je podmíněno poskytnutím osobních údajů kupujícího. Prodávající bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění kupní smlouvy (objednávky). Kupující se může v případě porušení svých práv obrátit na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze (ČR) a požadovat nápravu.

 

Bezpečnostní list + Rafalík sety

 

 
 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace